11 Ağustos 2020 Salı 03:26 Anasayfam yap | Sık kullanılanlara ekle | İletişim

Akdağ Belediye Başkanlığına 2020 yılında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alımı İlanı

27 Aralık 2019 Cuma 10:11

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

7

     

Yasal Kapsam

:

13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 180.732,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale

:

Hayır

AKDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 2020 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE 20000 LT MOTORİN ALIMI

AKDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ - İMAR İŞLERİ

Akdağ Belediye Başkanlığına 2020 yılında Kullanılmak Üzere 20000 Lt Motorin Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/717292

 

1-İdarenin

a)Adresi

:

AKDAĞ KASABASI KINIK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 2 43500 SİMAV/KÜTAHYA

b)Telefon ve faks numarası

:

2745217288 - 2745217289

c)Elektronik Posta Adresi

:

akdagbelediyesi@hotmail.com

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Akdağ Belediye Başkanlığına 20000 Lt Motorin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yerleri

:

İsteklinin Simav İlçesi Sınırları İçerisinde ki Akaryakıt İstasyonu ve İdareye ait Akaryakıt Taşıma Aracı İle İdarenin Akdağ Beldesi Sınırları İçerisinde İsteyeceği yer, Belediye Hizmet Binası Akaryakıt Deposu ve Belediye Araçları, Yüklenici Akaryakıt Firması Pompaları.

c)Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına Müteakip Başlamak Kaydı ile 31.12.2020 tarihleri arasında İsteklinin akaryakıt istasyonundan veya İsteklinin Akaryakıt Taşıma aracı ile idarenin isteği doğrultusunda peyderpey Alımı Yapılacaktır.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Akdağ Kasabası Kınık Mah. Atatürk Cad. No:2 Simav / Kütahya

b)Tarihi ve saati

:

08.01.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
2. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyon bayilik Belgesini,
3. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri Açma ve İzin Belgesini,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

4) Aday veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Motorin  TSE 3082 EN 590’da belirtilen standartlara, Motorin  ve Euro Dizel standartlarına uygun olacak ve TSE belgesi ihale evrakları ile birlikte ihale komisyonuna teslim edilecektir.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Motorin  TSE 3082 EN 590’da belirtilen standartlara, Motorin  ve Euro Dizel standartlarına uygun olacak ve TSE belgesi ihale evrakları ile birlikte ihale komisyonuna teslim edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Tüm Duyurular

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07» Akdağ (KÜTAHYA) Belediyesi 150 kW Gücünde Güneş Enerji Santrali yapım işi