08 Mart 2021 Pazartesi 14:43 Anasayfam yap | Sık kullanılanlara ekle | İletişim

Akdağ (KÜTAHYA) Belediyesi 150 kW Gücünde Güneş Enerji Santrali yapım işi

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:07

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi  :  14 

Yasal Kapsam  :  13 b/2 

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet  :  2. adım 388.086,00 - 3.234.222,00 

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet  :   1. adım ... - 6.521.318,70 

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet  :   1. adım ... - 130.426.374,00 

Ortak Alım  : Hayır 

Sınır Değer  :   İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar 

E-İhale  : Hayır 

AKDAĞ (KÜTAHYA) BELEDİYESİ 150 KW GÜCÜNDE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

AKDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ - İMAR İŞLERİ

Akdağ (KÜTAHYA) Belediyesi 150 kW Gücünde Güneş Enerji Santrali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/232694

1-İdarenin

a) Adresi : AKDAĞ KASABASI KINIK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 2 43500 SİMAV/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası : 2745217288 - 2745217289

c) Elektronik Posta Adresi : akdagbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı  :

1 ADET 150 kW Gücünde Güneş Enerji Santrali (GES)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Akdağ Kasabası Kınık Mahallesi Gedik Ardı Mevkii Simav/KÜTAHYA

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akdağ Kasabası Kınık Mahallesi Simav Caddesi No:57 Simav/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati : 03.06.2020 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7. maddesinde; "2.7. İhale konusu işin (Ek-1)’de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dâhil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır." düzenlemesi yer almakta olup, ihale konusu iş, Tebliğ ekindeki Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'ndeki hiçbir gruba dahil olmadığı ya da dahil edilemediği için benzer iş olarak; TEDAŞ tarafından geçici kabulü yapılarak onaylanmış olan GES kurulumu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği Diplomaları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Tüm Duyurular

01 Mart 2021 Pazartesi 14:38» Akdağ Belediye Başkanlığı 2021 Yılında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alımı