09 Mayıs 2021 Pazar 13:45 Anasayfam yap | Sık kullanılanlara ekle | İletişim

Akdağ Savcılar Mahallesine Yemekhane ve Salon Yapım İşi İhalesi

01 Nisan 2021 Perşembe 14:48

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi  :  14 

Yasal Kapsam  :  13 b/2 

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet  :  2. adım 485.689,00 - 4.047.628,00 

Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet  :   1. adım ... - 8.161.430,30 

İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet  :   1. adım ... - 163.228.606,00 

Ortak Alım  : Hayır 

Sınır Değer  :   İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar 

E-İhale  : Hayır 

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

AKDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ - İMAR İŞLERİ

Akdağ Savcılar Mahallesi Yemekhane ve Salon İnşaatı yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2021/193019

1-İdarenin

a) Adresi : AKDAĞ KASABASI KINIK MAHALLESİ SİMAV CADDESİ NO:57 43500 SİMAV/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası : 2745217288 - 2745217289

c) Elektronik Posta Adresi : akdagbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı  :

Kasabamız Savcılar mahallesi 146 ada 11-12-13-14-22 parsel nolu taşınmazlar üzerine 1 adet (yaklaşık 738 m²) zemin kat (kaba inşaat) Yemekhane ve Salon İnşaatı yapım işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Akdağ Kasabası Savcılar Mah. Belediye ve 15 Temmuz Şehitler Caddesinde bulunan 146 ada 11- 12- 13- 14- 22 Parsel Numaralı Taşınmaz Üzerine Yapılacaktır.

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AKDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE HİZMET BİNASI KINIK MAHALLESİ SİMAV CADDESİ NO:57 SİMAV / KÜTAHYA 

b) Tarihi ve saati : 21.04.2021 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

BU İŞTE 11.06.2011 TARİHİNDE YAYIMLANAN 27967 SAYILI RESMİ GAZETEDE YER ALAN "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE" YER ALAN " (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ III. GRUP İŞLER" BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN 1-MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNİYET BELGELERİ 2-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEZUNİYET BELGELERİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yakup ORAN

Belediye Başkanı
Tüm Duyurular

01 Nisan 2021 Perşembe 14:48» Akdağ Savcılar Mahallesine Yemekhane ve Salon Yapım İşi İhalesi